رضا منصورنیا

مدیریت رسـانه و ارتبـاطـات

رتبه ممتاز دانشگاهی

 تقدیرنامه رتبه ممتاز دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی

تقدیر شهردار تهران

تقدیر نامه شهردار تهران | جشنواره تابستانه دهکده جوانی

تقدیر نامه خانه شهریاران جوان و برج میلاد تهران | جشنواره تابستانه دهکده جوانی

حکم بنیاد رودکی

حکم مدیریت پروژه مولتی ویژن برج آزادی تهران | گروه طرفه

تقدیر توانبخشی حضرت علی

تقدیرنامه نماینده ویژه مدیرکل بهزیستی استان تهران